Pregled projekta

IPA2 projekat radi na smanjenju poteškoća sa kojima se suočavaju učenici sa poremećajem iz autističnog spektra, posebno tokom prelaska iz osnovne u srednju školu kako bi se suočili sa problemom ranog napuštanja škole. Rezultati, finansirani od Evropske komisije, ciljaju i nastavnike, i autistične učenike i njihove vršnjake kako bi se sprovele mere prevencije i smanjili rizici od socijalne isključenosti, neuspeha u školi i napuštanja škole.

Na školskom nivou, učenici sa poremećajem iz autističnog spektra imaju specifične potrebe u različitim fazama obrazovanja, jer su poteškoće proistekle iz samog poremećaja pojačane zahtevima u školi. Tokom prelaska iz osnovne u srednju školu, zahtevi nove škole mogu kod učenika sa autizmom izazvati simptome anksioznosti i depresije. U mnogim slučajevima zahtevi nove škole i izazovi koji iz toga proizilaze mogu prouzrokovati nizak akademski uspeh i rano napuštanje škole, kao i druge teške posledice poput socijalne izolacije (ili isključenosti), pa čak i nasilja. Ovo pokazuje potrebu za uvođenjem promena u obrazovni kontekst.

U tom smislu, IPA2 projekat ima za cilj smanjenje ranjivosti učenika sa poremećajem iz autističnog spektra pri njihovom prelasku iz osnovne u srednju školu.

Projekat će takođe poboljšati odnose u školi između učenika sa autizmom i njihovih vršnjaka i drugova iz razreda, a nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola pružiti strategije za poboljšanje akademskih učinaka njihovih učenika sa autizmom i smanjenje njihovih strepnji i stresa u vezi sa školskim pitanjima.

Ciljevi

Specifični ciljevi projekta su:

  • Smanjenje ranog napuštanja škole kod učenika sa poremećajem iz spektra autizma
  • Poboljšanje odnosa u školi između učenika sa autizmom i njihovih vršnjaka i drugova iz razreda.
  • Obuka nastavnika iz osnovnih i srednjih škola koji rade sa učenicima sa poremećajem iz spektra autizma kako bi im pružili strategije koje će poboljšati njihov akademski učinak i smanjiti simptome anksioznosti/stresa povezane sa problemima u školi.
  • Učenje iz iskustava porodica autističnih osoba kako bi kreirali materijale i obuku po meri.
  • Promovisanje strategije samoodbrane kod osoba sa autizmom kako bi im pomogli da se nose sa akademskim pitanjima..

IPA2 je fokusiran na razvoj i sprovođenje obuke za nastavnike iz osnovnih i srednjih škola. Obuka će se sastojati od nekoliko modula za učenje, koji će biti razvijeni po ko-autorskoj metodologiji kako bi se identifikovali i potvrdili nastavni programi i zahtevi za obukom. Školska ranjivost autističnih učenika tokom ove određene tranzicije takođe će se poboljšati razvijanjem smernica za nastavnike i video smernica za učenike kako bi mogli da nauče kako da komuniciraju sa autističnim učenicima, pomažući im da se suoče sa zahtevima u školi. Svi materijali i proizvodi stvoreni u okviru ovog projekta biće pohranjeni na IPA2 platformi za e-učenje.

Metodologija

  1. Dizajnirati nastavne sadržaje i zahteve upućene nastavnicima osnovnih i srednjih škola.
  2. Izvršiti obuku 60 nastavnika i stručnjaka koji rade u oblasti obrazovanja kako bi se testirali razvijeni sadržaji kurikuluma.
  3. Stvoriti smernice i video zapise upućene učenicima i nastavnicima kako bi se poboljšao njihov odnos sa autističnim osobama iz inkluzivnije, empatičnije i podržavajuće perspektive.
  4. Razviti platformu za e-učenje kako bi se pohranili svi materijali stvoreni tokom projekta.